PRIVACY STATEMENT

Rawworks vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang. We willen transparant zijn over onze dienstverlening en wijze van werken.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we zorgvuldig en we hanteren als uitgangspunt dat we alleen het hoogstnoodzakelijke verzamelen en bewaren. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het bezoek van onze websites of in het kader van een sollicitatieprocedure.

Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante nieuwtjes over onze diensten, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.

Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan de maximaal toegestane periode van 4 weken na ontvangst van uw sollicitatie en persoonlijke gegevens. Langer bewaren doen wij alleen nadat u ons daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven met een maximum van 1 jaar na ontvangst sollicitatie of eerder wanneer wij hiervoor een verzoek hebben ontvangen.

Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens (geanonimiseerd) bijgehouden, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren.

Privacy en uw rechten

Alle door de gebruiker aan Rawworks verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Rawworks aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

U kunt contact opnemen met ons kantoor (Stationsstraat 77, 3811MH, Amersfoort) als u:

  • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
  • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

Als je onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel ‘cookie’ genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij tevens algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ons ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of emailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van Rawworks. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Rawworks of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rawworks mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Model-verwerkersovereenkomst

Voor onze klanten die daar behoefte aan hebben, bieden wij een model-verwerkersovereenkomst aan.

Mocht u een verwerkersovereenkomst wensen te sluiten, dan vernemen wij dat graag. Het voornoemde model is toegespitst op onze dienstverlening.
De verwerkersovereenkomst is pas van toepassing na onderlinge afstemming en ondertekening door beide partijen.

Wijzigingen

Rawworks behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:

Rawworks B.V.
Stationsstraat 77
3811MH Amersfoort